Reklamace

Na této stránce naleznete podrobné informace o reklamaci podložky TvFit. Abychom co nejvíce zkrátili reklamační proces a ušetřili Vaše peníze za případnou neoprávněnou reklamaci, věnujte prosím pozornost všem následujícím informacím.

 

Co je považováno za neoprávněnou reklamaci

V případě, že bude u reklamované podložky zjištěna jakákoliv z níže uvedených skutečností, bude reklamace považována za neoprávněnou a podložka vám bude zaslána zpět s povinností uhradit náklady, které neoprávněnou reklamací vznikly. Abyste se těmto komplikacím vyvarovali, čtěte prosím pozorně následující informace před vyplněním Reklamačního protokolu.


Za skutečnost vedoucí k neoprávněné reklamaci se považuje:

- používání podložky v rozporu s Návodem k obsluze (viz Návod k obsluze přiložený ke každé podložce TvFit) 

- pokud je typ výrobku a nebo jeho výrobní číslo změněné, odstraněné a nebo nečitelné, případně pokud se údaje na dokladech liší od údajů uvedených na výrobku, 

- podložka, jejíž záruční doba či garance při běžném opotřebení vypršela, 

- pokud vada na podložce vznikla v důsledku: 

·         mechanického poškození 

·         nadměrného zatěžování (podložky jsou určeny výhradně k domácímu použití) 

·         přímého kontaktu  s vodou či jinými tekutinami, které se dostaly dovnitř 

·         opravy či jiného technického zásahu mimo autorizované servisní středisko 

·         nevhodného skladování a používání mimo klimatický rozsah uvedený v Návodu k   
obsluze 

·         používání či skladování ve vlhkém, prašném, chemicky a nebo jinak agresivním prostředí 

·         prudkého nárazu (pád, havárie) 

·         mechanického poškození kabelů či konektorů (např. vytržení) 

·         živelné pohromy či zásahu vyšší moci 


Reklamační protokol

Prosím vyplňte reklamační protokol ZDE. Do tří pracovních dnů zašleme na Váš e-mail vyjádření k reklamaci s případnými informacemi, kam reklamaci zaslat či jak problém vyřešit.

 


Nezasílejte podložky k reklamaci bez našeho předchozího vyjádření, předejdete tak průtahům a zbytečným výdajům v reklamačním procesu. V určitých případech uplatňujete reklamaci přímo u svého prodejce a je tudíž zbytečné zasílat podložku na naši adresu.